دسته: چله شراب جانبازی

چله شراب جانبازی 0

چله شراب جانبازی

چله شراب جانبازی از شخص بزرگواری۱ در سطرهای کتابش۲ شنیدم : [انسان] برای محک زدن خود که آیا از ابرار  است یا فاجران و گناهکاران،به فرموده ی ابوذر خویش را به قرآن عرضه کند; اگر خود...